अमरकोषसम्पद्

         

देशिक (पुं) == संस्कारादिकर्तुर्गुरुः

पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.7.2

पर्यायपदानि
 पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः।
 निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टे जले गुरौ॥

 देशिक (पुं)
 तीर्थ (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः।

 देशिक (पुं) - देश्यः 3.3.17.7
देशिक (पुं) == देश्यः

पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.7.2

पर्यायपदानि
 पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः।
 निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टे जले गुरौ॥

 देशिक (पुं)
 तीर्थ (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः।

 देशिक (पुं) - देश्यः 3.3.17.7
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue