अमरकोषसम्पद्

         

क्षुद्रा (स्त्री) == मधुमक्षिका

क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका 
नानार्थवर्गः 3.3.177.2.1

पर्यायपदानि
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिकेत्यपि।
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री) - कण्टकारिका 2.4.94.1
 क्षुद्रा (स्त्री) - नटी 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - वेश्या 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - व्यङ्गा 3.3.177.2
क्षुद्रा (स्त्री) == नटी

क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका 
नानार्थवर्गः 3.3.177.2.1

पर्यायपदानि
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिकेत्यपि।
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री) - कण्टकारिका 2.4.94.1
 क्षुद्रा (स्त्री) - नटी 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - वेश्या 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - व्यङ्गा 3.3.177.2
क्षुद्रा (स्त्री) == वेश्या

क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका 
नानार्थवर्गः 3.3.177.2.1

पर्यायपदानि
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिकेत्यपि।
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री) - कण्टकारिका 2.4.94.1
 क्षुद्रा (स्त्री) - नटी 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - वेश्या 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - व्यङ्गा 3.3.177.2
क्षुद्रा (स्त्री) == व्यङ्गा

क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका 
नानार्थवर्गः 3.3.177.2.1

पर्यायपदानि
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिकेत्यपि।
 क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका॥

 क्षुद्रा (स्त्री) - कण्टकारिका 2.4.94.1
 क्षुद्रा (स्त्री) - नटी 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - वेश्या 3.3.177.2
 क्षुद्रा (स्त्री) - व्यङ्गा 3.3.177.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue