अमरकोषसम्पद्

         

चक्र (नपुं) == स्वभूमिः

चक्रं राष्ट्रेऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च 
नानार्थवर्गः 3.3.182.2.1

पर्यायपदानि
 चक्रं राष्ट्रेऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च॥

 चक्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः॥
 चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्प्रधिः पुमान्।
 वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम्॥

 चक्र (पुं) - चक्रवाकः 2.5.22.2
 चक्र (नपुं) - चक्रम् 2.8.56.1
 चक्र (पुं) - सेना 2.8.78.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue