अमरकोषसम्पद्

         

दर (पुं-नपुं) == बिलम्

दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे वज्रोऽस्त्री हीरके पवौ 
नानार्थवर्गः 3.3.185.1.1

पर्यायपदानि
 दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे वज्रोऽस्त्री हीरके पवौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः॥

 अवधि (पुं)
 दर (पुं-नपुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 चतुर्दश दरस्त्रासो भीतिर्भीः साध्वसं भयम्।

 दर (पुं) - भयम् 1.7.21.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue