अमरकोषसम्पद्

         

पिठर (नपुं) == मुस्ता

मुस्तेऽपि पिठरं राजकशेरुण्यपि नागरम् 
नानार्थवर्गः 3.3.188.2.1

पर्यायपदानि
 मुस्तेऽपि पिठरं राजकशेरुण्यपि नागरम्॥

 पिठर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पिठरः स्थाल्युखा कुण्डं कलशस्तु त्रिषु द्वयोः॥

 पिठर (पुं) - स्थाली 2.9.31.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue