अमरकोषसम्पद्

         

एकाग्र (वि) == अनाकुलः

अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले 
नानार्थवर्गः 3.3.190.2.1

पर्यायपदानि
 अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले॥

 एकाग्र (वि)
अर्थान्तरम्
 एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावपि॥

 एकाग्र (वि) - एकाग्रः 3.1.79.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue