अमरकोषसम्पद्

         

उदार (वि) == महत्

उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.192.2.1

पर्यायपदानि
 उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः॥

 उदार (वि)
अर्थान्तरम्
 दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातृभोक्तरि॥
 उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः॥

 उदार (वि) - उदारमनः 3.1.8.2
 उदार (वि) - धाता 3.3.192.2
उदार (वि) == धाता

उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.192.2.1

पर्यायपदानि
 उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः॥

 उदार (वि)
अर्थान्तरम्
 दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातृभोक्तरि॥
 उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः॥

 उदार (वि) - उदारमनः 3.1.8.2
 उदार (वि) - धाता 3.3.192.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue