अमरकोषसम्पद्

         

बहुला (स्त्री) == कृत्तिका

बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.199.2.1

पर्यायपदानि
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥

 बहुला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिर्बहिलाथ सा।
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥

 बहुला (स्त्री) - एला 2.4.125.1
 बहुला (स्त्री) - गौः 3.3.199.2
बहुला (स्त्री) == गौः

बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.199.2.1

पर्यायपदानि
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥

 बहुला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिर्बहिलाथ सा।
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥

 बहुला (स्त्री) - एला 2.4.125.1
 बहुला (स्त्री) - गौः 3.3.199.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue