अमरकोषसम्पद्

         

पटल (नपुं) == नेत्ररुक्

छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना 
नानार्थवर्गः 3.3.202.1.1

पर्यायपदानि
 छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना।

 पटल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 वलीकनीध्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं छदिः॥
 छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना।

 पटल (नपुं) - छादनम् 2.2.14.2
 पटल (स्त्री-नपुं) - समूहः 3.3.202.1
पटल (स्त्री-नपुं) == समूहः

छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना 
नानार्थवर्गः 3.3.202.1.1

पर्यायपदानि
 छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना।

 पटल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 वलीकनीध्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं छदिः॥
 छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना।

 पटल (नपुं) - छादनम् 2.2.14.2
 पटल (स्त्री-नपुं) - समूहः 3.3.202.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue