अमरकोषसम्पद्

         

पल (नपुं) == मांसम्

अधस्स्वरूपयोरस्त्री तलं स्याच्चामिषे पलम् 
नानार्थवर्गः 3.3.202.2.2

पर्यायपदानि
 अधस्स्वरूपयोरस्त्री तलं स्याच्चामिषे पलम्॥

 पल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्।

 पल (नपुं) - कर्षचतुष्टयम् 2.9.86.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue