अमरकोषसम्पद्

         

केवल (नपुं) == निश्चितम्

निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.204.1.1

पर्यायपदानि
 निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।
 ध्रुवो भभेदे क्लीबे तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु॥
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि)
 केवल (नपुं)
 ध्रुव (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।

 केवल (वि) - एकः 3.3.204.1
 केवल (वि) - समग्रम् 3.3.204.1
केवल (वि) == एकः

निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.204.1.1

पर्यायपदानि
 निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।
 ध्रुवो भभेदे क्लीबे तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु॥
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि)
 केवल (नपुं)
 ध्रुव (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।

 केवल (वि) - एकः 3.3.204.1
 केवल (वि) - समग्रम् 3.3.204.1
केवल (वि) == समग्रम्

निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.204.1.1

पर्यायपदानि
 निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।
 ध्रुवो भभेदे क्लीबे तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु॥
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि)
 केवल (नपुं)
 ध्रुव (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।

 केवल (वि) - एकः 3.3.204.1
 केवल (वि) - समग्रम् 3.3.204.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue