अमरकोषसम्पद्

         

दल (नपुं) == शकलः

हालः स्यान्नृपतौ मद्ये शकलच्छदयोर्दलम् 
नानार्थवर्गः 3.3.206.4.2

पर्यायपदानि
 हालः स्यान्नृपतौ मद्ये शकलच्छदयोर्दलम्॥

 दल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।

 दल (नपुं) - पत्रम् 2.4.14.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue