अमरकोषसम्पद्

         

दाव (पुं) == वनम्

दवदावौ वनारण्यवह्नी जन्महरौ भवौ 
नानार्थवर्गः 3.3.206.7.2

पर्यायपदानि
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥
 दवदावौ वनारण्यवह्नी जन्महरौ भवौ।

 सत्र (नपुं)
 दव (पुं)
 दाव (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो वनहुताशनः॥

 दाव (पुं) - वनवह्निः 1.1.57.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue