अमरकोषसम्पद्

         

क्लीब (वि) == अविक्रमः

क्लीबं नपुंसकं षण्डे वाच्यलिङ्गमविक्रमे 
नानार्थवर्गः 3.3.214.1.1

पर्यायपदानि
 क्लीबं नपुंसकं षण्डे वाच्यलिङ्गमविक्रमे।

 क्लीब (वि)
अर्थान्तरम्
 तृतीया प्रकृतिः शण्ढः क्लीबः पण्डो नपुंसके॥

 क्लीब (पुं-नपुं) - नपुंसकम् 2.6.39.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue