अमरकोषसम्पद्

         

कीनाश (पुं) == कृपणः

कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.216.1.1

पर्यायपदानि
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।
 कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु।

 मत्सर (वि)
 कीनाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु।

 कीनाश (पुं) - कृषीवलः 3.3.216.1
 कीनाश (पुं) - यमः 3.3.216.1
कीनाश (पुं) == कृषीवलः

कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.216.1.1

पर्यायपदानि
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।
 कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु।

 मत्सर (वि)
 कीनाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु।

 कीनाश (पुं) - कृषीवलः 3.3.216.1
 कीनाश (पुं) - यमः 3.3.216.1
कीनाश (पुं) == यमः

कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.216.1.1

पर्यायपदानि
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।
 कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु।

 मत्सर (वि)
 कीनाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु।

 कीनाश (पुं) - कृषीवलः 3.3.216.1
 कीनाश (पुं) - यमः 3.3.216.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue