अमरकोषसम्पद्

         

अपदेश (पुं) == लक्ष्यम्

पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च 
नानार्थवर्गः 3.3.216.2.1

पर्यायपदानि
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं)
अर्थान्तरम्
 व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम्।
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं) - स्वरूपाच्छादनम् 1.7.33.1
 अपदेश (पुं) - निमित्तम् 3.3.216.2
 अपदेश (पुं) - व्याजम् 3.3.216.2
अपदेश (पुं) == निमित्तम्

पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च 
नानार्थवर्गः 3.3.216.2.1

पर्यायपदानि
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं)
अर्थान्तरम्
 व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम्।
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं) - स्वरूपाच्छादनम् 1.7.33.1
 अपदेश (पुं) - निमित्तम् 3.3.216.2
 अपदेश (पुं) - व्याजम् 3.3.216.2
अपदेश (पुं) == व्याजम्

पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च 
नानार्थवर्गः 3.3.216.2.1

पर्यायपदानि
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं)
अर्थान्तरम्
 व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम्।
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥

 अपदेश (पुं) - स्वरूपाच्छादनम् 1.7.33.1
 अपदेश (पुं) - निमित्तम् 3.3.216.2
 अपदेश (पुं) - व्याजम् 3.3.216.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue