अमरकोषसम्पद्

         

नाश (पुं) == अपचयः

नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे 
नानार्थवर्गः 3.3.219.2.1

पर्यायपदानि
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।
 क्षयार्चयोरपचितिः सातिर्दानावसानयोः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 अपचिति (स्त्री)
 क्षिति (स्त्री)
 नाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।

 नाश (पुं) - मरणम् 2.8.116.2
 नाश (पुं) - तिरोधानम् 3.3.219.2
नाश (पुं) == तिरोधानम्

नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे 
नानार्थवर्गः 3.3.219.2.1

पर्यायपदानि
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।
 क्षयार्चयोरपचितिः सातिर्दानावसानयोः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 अपचिति (स्त्री)
 क्षिति (स्त्री)
 नाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।

 नाश (पुं) - मरणम् 2.8.116.2
 नाश (पुं) - तिरोधानम् 3.3.219.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue