अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.219

कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः
नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे
नृशंसखड्गौ निस्त्रिंशावंशुः सूर्येंशवः कराः
आश्वाख्या शालिशीघ्रार्थे पाशो बन्धनशस्त्रयोः
सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ

कोश (पुं-नपुं) = नूतनकलिका. 3.3.219.1.1

कोश (पुं-नपुं) = खड्गपिधानम्. 3.3.219.1.1

कोश (पुं-नपुं) = भण्डारम्. 3.3.219.1.1

कोश (पुं-नपुं) = दिव्यम्. 3.3.219.1.1

नाश (पुं) = अपचयः. 3.3.219.2.1

नाश (पुं) = तिरोधानम्. 3.3.219.2.1

जीवितेश (पुं) = प्रियः. 3.3.219.2.2

जीवितेश (पुं) = यमः. 3.3.219.2.2

निस्त्रिंश (पुं) = परद्रोहकारी. 3.3.219.3.1

अंशु (पुं) = सूर्यः. 3.3.219.3.2

अंशु (पुं) = कराः. 3.3.219.3.2

आशु (नपुं) = आख्याशालिः. 3.3.219.4.1

पाश (पुं) = बन्धनम्. 3.3.219.4.2

पाश (पुं) = आयुधम्. 3.3.219.4.2

अनिमिष (पुं) = देवः. 3.3.219.5.1

अनिमिष (पुं) = मत्स्यः. 3.3.219.5.1

पुरुष (पुं) = मनुष्यः. 3.3.219.5.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue