अमरकोषसम्पद्

         

अनिमिष (पुं) == देवः

सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ 
नानार्थवर्गः 3.3.219.5.1

पर्यायपदानि
 सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ॥
 देवसूर्यौ विवस्वन्तौ सरस्वन्तौनदार्णवौ॥

 विवस्वत् (पुं)
 अनिमिष (पुं)
अर्थान्तरम्
 सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ॥

 अनिमिष (पुं) - मत्स्यः 3.3.219.5
अनिमिष (पुं) == मत्स्यः

सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ 
नानार्थवर्गः 3.3.219.5.1

पर्यायपदानि
 सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ॥
 देवसूर्यौ विवस्वन्तौ सरस्वन्तौनदार्णवौ॥

 विवस्वत् (पुं)
 अनिमिष (पुं)
अर्थान्तरम्
 सुरमत्स्यावनिमिषौ पुरुषावात्ममानवौ॥

 अनिमिष (पुं) - मत्स्यः 3.3.219.5
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue