अमरकोषसम्पद्

         

आशिस् (स्त्री) == हिताशंसा

विष्णौ च वेधाः स्त्री त्वाशीर्हिताशंसाहिदंष्ट्रयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.229.2.2

पर्यायपदानि
 विष्णौ च वेधाः स्त्री त्वाशीर्हिताशंसाहिदंष्ट्रयोः॥

 आशिस् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अहेः शरीरं भोगः स्यादाशीरप्यहिदंष्ट्रिका।

 आशिस् (स्त्री) - विषपूर्णाहिदंष्ट्रा 1.8.9.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue