अमरकोषसम्पद्

         

नभस् (पुं) == श्रावणमासः

सहो बलं सहा मार्गो नभः खं श्रावणो नभाः 
नानार्थवर्गः 3.3.233.2.2

पर्यायपदानि
 सहो बलं सहा मार्गो नभः खं श्रावणो नभाः॥

 नभस् (पुं)
अर्थान्तरम्
 नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्।

 नभस् (पुं) - आकाशः 1.2.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue