अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.233

छन्दः पद्येऽभिलाषे च तपः कृच्छ्रादिकर्म च
सहो बलं सहा मार्गो नभः खं श्रावणो नभाः

छन्दस् (नपुं) = पद्यम्. 3.3.233.1.1

छन्दस् (नपुं) = स्पृहा. 3.3.233.1.1

तपस् (नपुं) = कृच्छ्रादिकर्मः. 3.3.233.1.2

सहस् (नपुं) = बलम्. 3.3.233.2.1

सहस् (पुं) = मार्गः. 3.3.233.2.1

नभस् (पुं) = श्रावणमासः. 3.3.233.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue