अमरकोषसम्पद्

         

विद्वस् (वि) == विदत्

विद्वान्विदंश्च बीभत्सो हिंस्रोऽप्यतिशयेत्वमी 
नानार्थवर्गः 3.3.235.2.1

पर्यायपदानि
 विद्वान्विदंश्च बीभत्सो हिंस्रोऽप्यतिशयेत्वमी॥

 विद्वस् (वि)
अर्थान्तरम्
 विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः।

 विद्वस् (पुं) - विद्वान् 2.7.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue