अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.5

विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः
धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्पण्डितः कविः

विद्वस् (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.1

विपश्चित् (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.2

दोषज्ञ (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.3

सत् (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.4

सुधी (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.5

कोविद (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.6

बुध (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.1.7

धीर (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.1

मनीषिन् (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.2

ज्ञ (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.3

प्राज्ञ (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.4

सङ्ख्यावत् (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.5

पण्डित (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.6

कवि (पुं) = विद्वान्. 2.7.5.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue