अमरकोषसम्पद्

         

प्रग्रह (पुं) == तुलासूत्रम्

तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.238.1.2

पर्यायपदानि
 तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च।

 प्रग्राह (पुं)
 प्रग्रह (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रग्रहोपग्रहौ बन्द्यां कारा स्यात्बन्धनालये।
 तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च।

 प्रग्रह (पुं) - बन्दिशाला 2.8.119.1
 प्रग्रह (पुं) - प्रग्रहः 3.3.238.1
प्रग्रह (पुं) == प्रग्रहः

तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.238.1.2

पर्यायपदानि
 तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च।

 प्रग्राह (पुं)
 प्रग्रह (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रग्रहोपग्रहौ बन्द्यां कारा स्यात्बन्धनालये।
 तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च।

 प्रग्रह (पुं) - बन्दिशाला 2.8.119.1
 प्रग्रह (पुं) - प्रग्रहः 3.3.238.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue