अमरकोषसम्पद्

         

आङ् (अव्य) == ईषदर्थः

आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे 
नानार्थवर्गः 3.3.240.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥

 आङ् (अव्य) - सर्वतोव्याप्तिः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - सीमार्थः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - धातुयोगजार्थः 3.3.240.2
आङ् (अव्य) == सर्वतोव्याप्तिः

आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे 
नानार्थवर्गः 3.3.240.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥

 आङ् (अव्य) - सर्वतोव्याप्तिः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - सीमार्थः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - धातुयोगजार्थः 3.3.240.2
आङ् (अव्य) == सीमार्थः

आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे 
नानार्थवर्गः 3.3.240.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥

 आङ् (अव्य) - सर्वतोव्याप्तिः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - सीमार्थः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - धातुयोगजार्थः 3.3.240.2
आङ् (अव्य) == धातुयोगजार्थः

आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे 
नानार्थवर्गः 3.3.240.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥

 आङ् (अव्य) - सर्वतोव्याप्तिः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - सीमार्थः 3.3.240.2
 आङ् (अव्य) - धातुयोगजार्थः 3.3.240.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue