अमरकोषसम्पद्

         

सकृत् (अव्य) == सह

सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.243.2.1

पर्यायपदानि
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥
 अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूर्धनि।

 सकृत् (अव्य)
 अमा (अव्य)
अर्थान्तरम्
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥

 सकृत् (अव्य) - एकवारम् 3.3.243.2
सकृत् (अव्य) == एकवारम्

सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.243.2.1

पर्यायपदानि
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥
 अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूर्धनि।

 सकृत् (अव्य)
 अमा (अव्य)
अर्थान्तरम्
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥

 सकृत् (अव्य) - एकवारम् 3.3.243.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue