अमरकोषसम्पद्

         

आरात् (अव्य) == दूरम्

सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.243.2.2

पर्यायपदानि
 एषां विपर्यये श्रेष्ठे दूरानात्मोत्तमाः पराः॥
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥

 पर (पुं)
 आरात् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥

 आरात् (अव्य) - समीपः 3.3.243.2
आरात् (अव्य) == समीपः

सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.243.2.2

पर्यायपदानि
 एषां विपर्यये श्रेष्ठे दूरानात्मोत्तमाः पराः॥
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥

 पर (पुं)
 आरात् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 सकृत्सहैकवारे चाप्याराद्दूरसमीपयोः॥

 आरात् (अव्य) - समीपः 3.3.243.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue