अमरकोषसम्पद्

         

पुनर् (अव्य) == अप्रथमः

पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.254.1.1

पर्यायपदानि
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।

 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 स्युरेवं तु पुनर्वै वेत्यवधारणवाचकाः॥

 पुनर् (अव्य) - भेदः 3.3.254.1
 पुनर् (अव्य) - निश्चयार्थः 3.4.15.2
पुनर् (अव्य) == भेदः

पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.254.1.1

पर्यायपदानि
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।

 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 स्युरेवं तु पुनर्वै वेत्यवधारणवाचकाः॥

 पुनर् (अव्य) - भेदः 3.3.254.1
 पुनर् (अव्य) - निश्चयार्थः 3.4.15.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue