अमरकोषसम्पद्

         

आजि (स्त्री) == समक्ष्मांशः

समे क्ष्मांशे रणेऽप्याजिः प्रजा स्यात्सन्ततौ जने 
नानार्थवर्गः 3.3.32.1.1

पर्यायपदानि
 समे क्ष्मांशे रणेऽप्याजिः प्रजा स्यात्सन्ततौ जने।

 आजि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः।

 आजि (स्त्री) - युद्धम् 2.8.106.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue