अमरकोषसम्पद्

         

व्युष्टि (स्त्री) == फलम्

व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने 
नानार्थवर्गः 3.3.38.2.1

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री)
 प्रसून (नपुं)
 प्रसव (पुं)
अर्थान्तरम्
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री) - समृद्धिः 3.3.38.2
व्युष्टि (स्त्री) == समृद्धिः

व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने 
नानार्थवर्गः 3.3.38.2.1

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री)
 प्रसून (नपुं)
 प्रसव (पुं)
अर्थान्तरम्
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री) - समृद्धिः 3.3.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue