अमरकोषसम्पद्

         

इष्टि (स्त्री) == इच्छा

इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.39.1.1

पर्यायपदानि
 इच्छामनोभवौ कामौ शक्त्युद्योगौ पराक्रमौ॥
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 इष्टि (स्त्री)
 काम (पुं)
अर्थान्तरम्
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 इष्टि (स्त्री) - यज्ञः 3.3.39.1
इष्टि (स्त्री) == यज्ञः

इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.39.1.1

पर्यायपदानि
 इच्छामनोभवौ कामौ शक्त्युद्योगौ पराक्रमौ॥
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 इष्टि (स्त्री)
 काम (पुं)
अर्थान्तरम्
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 इष्टि (स्त्री) - यज्ञः 3.3.39.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue