अमरकोषसम्पद्

         

बाढ (नपुं) == भृशप्रतिज्ञा

भृशप्रतिज्ञयोर्बाढं प्रगाढं भृशकृच्छ्रयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.44.2.1

पर्यायपदानि
 भृशप्रतिज्ञयोर्बाढं प्रगाढं भृशकृच्छ्रयोः॥

 बाढ (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च।

 बाढ (नपुं) - अतिशयः 1.1.67.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue