अमरकोषसम्पद्

         

समिति (स्त्री) == सङ्गम्

सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती 
नानार्थवर्गः 3.3.70.2.1

पर्यायपदानि
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 समिति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः।
 समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः।
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 समिति (स्त्री) - सभा 2.7.15.1
 समिति (स्त्री) - युद्धम् 2.8.106.1
 समिति (स्त्री) - सङ्गरम् 3.3.70.2
समिति (स्त्री) == सङ्गरम्

सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती 
नानार्थवर्गः 3.3.70.2.1

पर्यायपदानि
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 समिति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः।
 समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः।
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 समिति (स्त्री) - सभा 2.7.15.1
 समिति (स्त्री) - युद्धम् 2.8.106.1
 समिति (स्त्री) - सङ्गरम् 3.3.70.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue