अमरकोषसम्पद्

         

गोविन्द (पुं) == गोपालः

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः 
नानार्थवर्गः 3.3.91.2.1

पर्यायपदानि
 गोधुग्गोष्ठपती गोपौ हरविष्णू वृषाकपी।
 गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः॥

 गोविन्द (पुं)
 गोप (पुं)
अर्थान्तरम्
 दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः।

 गोविन्द (पुं) - विष्णुः 1.1.19.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue