अमरकोषसम्पद्

         

मृदु (वि) == अतीक्ष्णः

त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू मृदू चातीक्ष्णकोमलौ 
नानार्थवर्गः 3.3.94.2.2

पर्यायपदानि
 त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू मृदू चातीक्ष्णकोमलौ॥

 मृदु (वि)
अर्थान्तरम्
 नूत्नश्च सुकुमारं तु कोमलं मृदुलम्मृदु।

 मृदु (वि) - कोमलम् 3.1.78.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue