अमरकोषसम्पद्

         

न्यग्रोध (पुं) == व्यामः

व्यामो वटश्च न्यग्रोधावुत्सेधः काय उन्नतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.96.1.1

पर्यायपदानि
 व्यामो वटश्च न्यग्रोधावुत्सेधः काय उन्नतिः।

 न्यग्रोध (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्लक्षो जटी पर्कटी स्यान्न्यग्रोधो बहुपाद्वटः॥

 न्यग्रोध (पुं) - वटवृक्षः 2.4.32.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue