अमरकोषसम्पद्

         

परिधि (पुं) == यज्ञियतरोः शाखा

परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामुपसूर्यके 
नानार्थवर्गः 3.3.97.1.1

पर्यायपदानि
 परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामुपसूर्यके।

 परिधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले॥
 परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामुपसूर्यके।

 परिधि (पुं) - चन्द्रसूर्ययोरुत्पातादिजातमण्डलः 1.3.32.2
 परिधि (पुं) - उपसूर्यकः 3.3.97.1
परिधि (पुं) == उपसूर्यकः

परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामुपसूर्यके 
नानार्थवर्गः 3.3.97.1.1

पर्यायपदानि
 परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामुपसूर्यके।

 परिधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले॥
 परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामुपसूर्यके।

 परिधि (पुं) - चन्द्रसूर्ययोरुत्पातादिजातमण्डलः 1.3.32.2
 परिधि (पुं) - उपसूर्यकः 3.3.97.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue