अमरकोषसम्पद्

         

परमम् (अव्य) == अनुमतिः

प्राकाश्ये प्रादुराविः स्यादोमेवं परमं मते 
अव्ययवर्गः 3.4.12.2.5

पर्यायपदानि
 प्राकाश्ये प्रादुराविः स्यादोमेवं परमं मते॥

 ओम् (अव्य)
 एवम् (अव्य)
 परमम् (अव्य)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue