अमरकोषसम्पद्

         

सम्प्रति (अव्य) == अस्मिन्काले

एतर्हि संप्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा 
अव्ययवर्गः 3.4.23.1.2

पर्यायपदानि
 एतर्हि संप्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा।

 एतर्हि (अव्य)
 सम्प्रति (अव्य)
 इदानीम् (अव्य)
 अधुना (अव्य)
 साम्प्रतम् (अव्य)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue