अमरकोषसम्पद्

         

प्रत्यक् (अव्य) == पश्चिमदिग्देशकालाः

दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदक्प्रत्यगादयः 
अव्ययवर्गः 3.4.23.2.3

पर्यायपदानि
 दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदक्प्रत्यगादयः॥

 प्रत्यक् (अव्य)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue