अमरकोषसम्पद्

         

ह (अव्य) == पादपूरणम्

तु हि च स्म ह वै पादपूरणे पूजने स्वति 
अव्ययवर्गः 3.4.5.2.5

पर्यायपदानि
 तु हि च स्म ह वै पादपूरणे पूजने स्वति॥

 तु (अव्य)
 हि (अव्य)
 च (अव्य)
 स्म (अव्य)
 ह (अव्य)
 वै (अव्य)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue