अमरकोषसम्पद्

         

अव्ययवर्गः 3.4.5

आहो उताहो किमुत विकल्पे किं किमूत च
तु हि च स्म ह वै पादपूरणे पूजने स्वति

आहो (अव्य) = विकल्पनम्. 3.4.5.1.1

उताहो (अव्य) = विकल्पनम्. 3.4.5.1.2

किमुत (अव्य) = विकल्पनम्. 3.4.5.1.3

किम् (अव्य) = विकल्पनम्. 3.4.5.1.4

किमु (अव्य) = विकल्पनम्. 3.4.5.1.5

उत (अव्य) = विकल्पनम्. 3.4.5.1.6

तु (अव्य) = पादपूरणम्. 3.4.5.2.1

हि (अव्य) = पादपूरणम्. 3.4.5.2.2

च (अव्य) = पादपूरणम्. 3.4.5.2.3

स्म (अव्य) = पादपूरणम्. 3.4.5.2.4

ह (अव्य) = पादपूरणम्. 3.4.5.2.5

वै (अव्य) = पादपूरणम्. 3.4.5.2.6

सु (अव्य) = पूजनम्. 3.4.5.2.7

अति (अव्य) = पूजनम्. 3.4.5.2.8

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue