अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अद्रि. Page 1

1 अद्रि (पुं)

अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः
शैलवर्गः 2.3.1.2.1
अर्थः - पर्वतः


2 अद्रि (पुं)

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ
नानार्थवर्गः 3.3.164.1.1
अर्थः - वृक्षः


3 अद्रि (पुं)

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ
नानार्थवर्गः 3.3.164.1.1
अर्थः - सूर्यः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue