अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अन्त. Page 1

1 अन्त (पुं)

अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.2.1
अर्थः - मरणम्


2 अन्त (पुं-नपुं)

अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.81.1.1
अर्थः - अन्त्यम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue