अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अमा. Page 1

1 अमा (स्त्री)

अमावास्या त्वमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः
कालवर्गः 1.4.8.2.2.6
अर्थः - अमावासी
new moon


2 अमा (अव्य)

अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूर्धनि
नानार्थवर्गः 3.3.251.1.1
अर्थः - सह


3 अमा (अव्य)

अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूर्धनि
नानार्थवर्गः 3.3.251.1.1
अर्थः - समीपः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue