अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अलिन्द. Page 1

1 अलिन्द (पुं)

प्रघाणप्रघणालिन्दा बहिर्द्वारप्रकोष्ठके
पुरवर्गः 2.2.12.2.3
अर्थः - त्रीणिद्वाराद्बहिर्वर्तमानः प्रकोष्टकः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue