अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अवरोधन. Page 1

1 अवरोधन (नपुं)

शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम्
पुरवर्गः 2.2.12.1.2
अर्थः - राज्ञां स्त्रीगृहम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue