अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अहि. Page 1

1 अहि (पुं)

सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भुजङ्गमः
पातालभोगिवर्गः 1.8.6.2.5
अर्थः - सर्पः


2 अहि (पुं)

व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः
नानार्थवर्गः 3.3.239.2.1
अर्थः - वृत्रासुरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue