अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आगार. Page 1

1 आगार (नपुं)

निशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्
पुरवर्गः 2.2.5.1.5
अर्थः - गृहम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue